Little Bakes and Cakes Parties

A fun filled day for you and your child/children and the perfect way to keep the kids entertained for any special occasion ! This is a relaxed and fun course designed for crafty kids to come along, bring their enthusiasm and get creative and is suitable for children aged 7-12, accompanied by an adult.

Each child will receive a presentation box of 6 cupcakes each to ice and decorate throughout the session in keeping with our chosen fun theme. All equipment is provided including refreshments.

Course Content

 • Easy modelling techniques for kids
 • How to use cutters, moulds and tools for sugarcraft
 • Making chosen themed decorations
 • How to make multi-tonal buttercream frosting
 • Making swirly icing effects
 • Piping icing on cupcakes
 • Painting and embellishing decorations
 • Supervised tuition for parents and children

Children are given some examples of what they can make but are also given the freedom to create their own designs.

Skill Level
This course aims to be a fun source of creativity for children aged 7-12, so we don’t put limits on their abilities – we just want them to bring cake loads of enthusiasm!

Course Location
This course is held at Pettigrew Bakeries and Classroom. Public on-street car parking is available nearby but we cannot guarantee a parking space. There is a bus stop outside the Bakery, reachable by bus numbers 13, 17, 18, 64, X1 from Cardiff city centre.

Course Times
Morning sessions start at 10:30am and end at 12:30pm.
Afternoon sessions start at 1:30pm and end at 3:30pm.

Course Prices
This course costs £25 per parent and child 0r £40 for two children and parent is free.

We will be updating you with all the upcoming  set courses.

This Course is brilliant for Parties! and we can seat up to 10 children at £20 per child,two adults will need to accompany the group at all times. We do not charge Parents.

What’s Included?

The course price includes all baking ingredients, materials, recipe and icing handouts to take home, all sugarcraft tools, equipment, refreshments will be supplied and of course your box of beautifully decorated cupcakes.

PLEASE NOTE! Our online booking & payments are being updated, please call me on 07772630332 or use the contact page to book your places!

Diwrnod yn Llawn Hwyl i chi a’r plant – y ffordd berffaith o ddifyrru’r plant ar inrhyw achlysir.

Mae hwn yn gwrs hamddenol a hwyliog i blant crefftus ei gwblhau gyda ffrindiau a gyda rhieni, ac mae’n addas i blant o oedran cynradd i fyny.

Bydd pawb sy’n cymryd rhan yn y cwrs yn cael blwch cyflwyno o 6 chacen fach yr un i roi eisin arnynt a’u haddurno trwy gydol y sesiwn yn unol â’n dewis o thema. Mae popeth y mae ei angen arnoch yn cael ei ddarparu gan gynnwys diodydd a byrbrydau iach ar gyfer y plant.

Cynhelir ein cyrsiau yn Pettigrew Bakeries, 595 Heol y Gadeirlan, Caerdydd CF51BE  

Cynnwys y Cwrs

 • Technegau modelu hawdd i blant
 • Sut i ddefnyddio torwyr, mowldiau a theclynnau ar gyfer crefft siwgr
 • Gwneud addurniadau sy’n cyd-fynd â’r thema a ddewiswyd
 • Sut i wneud ysgeintiad hufen menyn ag arlliwiau amrywiol
 • Gwneud effeithiau chwyrlïol ac effeithiau iâ
 • Peipio eisin ar gacennau bach
 • Peintio a harddu addurniadau
 • Gwersi dan oruchwyliaeth i rieni a phlant

Mae plant yn cael rhai enghreifftiau o’r pethau y gallant eu gwneud ond maent hefyd yn cael y rhyddid i greu eu dyluniadau eu hunain.

Lefel Sgiliau

Mae’r cwrs hwn yn addas i blant o 5 oed i fyny. Mae’n rhaid i blant ddod gyda rhiant neu warcheidwad a fydd yn eu helpu. .

Lleoliad y Cwrs

Cynhelir y cwrs yma yn ein popty a’n dosbarth addurno cacennau Pettigrew  ym Mharc Fictoria, Caerdydd. Mae cyfleusterau parcio ceir ar gael yn agos iawn os ydych yn gyrru; fel arall, mae Parc Fictoria 5 munud yn unig i ffwrdd ar y bws o Safle Bysiau Canol Caerdydd yn union gyferbyn â Pettigrew Tearooms, Stryd y Castell. Os byddwch yn penderfynu teithio ar fws, bydd y bws yn aros yn union y tu allan i’n Popty; mae’n cymryd tua 25 munud i gerdded o ganol Caerdydd.

Amseroedd y Cwrs

Mae sesiynau bore yn dechrau am 10:30am ac yn gorffen am 12:30pm.

Mae sesiynau prynhawn yn dechrau am 1:30pm ac yn gorffen am 3:30pm.

Prisiau Cyrsiau

Mae’r cwrs hwn yn costio £25 y plentyn  neu £40 i ddau plentyn (Ni fydd yn rhaid i rieni dalu).Mae’r cwrs hwn yn perfaeth argyfer parti i blant lan at 10 plentyn syn £20 y plentyn. Mae’n rhaid i blant ddod gyda dau rhiant neu warcheidwad.

Beth Sydd wedi’i Gynnwys?

Mae pris y cwrs yn cynnwys yr holl gynhwysion ar gyfer pobi, yr holl ddeunyddiau, taflenni ryseitiau ac eisin y gallwch fynd â hwy adref gyda chi, yr holl offer a chyfarpar crefft siwgr, lluniaeth a ddarperir ac wrth gwrs eich blwch o gacennau bach wedi’u haddurno’n hyfryd.

**SYLWER!** Trwy PayPal y mae ein system archebu a thaliadau ar-lein ond nid oes angen cyfrif PayPal arnoch i dalu! Mae PayPal hefyd yn system daliadau ddiogel,Mi fydda I yn anfon Ebost inwaeth rydych chi wedi archebu safle ar y cwrs, , ffoniwch fi ar 07772630332 i archebu eich cwrs. Neu Cliciwch fan hyn Contact: