Private Parties

The perfect way to get together with your friends and family to celebrate in style! Hen Parties,Baby shower,Birthday Parties, you name it and we cater for you!.

Location Options

  • Pettigrew Bakeries and Classroom – maximum group of 15
  • Your home – any number of people around your dining room table or in your kitchen!
  • External venue of your choice – restaurant, bar, office etc
  • Evening sessions available upon request

Numbers & Prices

We run parties for 8 – 15 people at Pettigrew Bakeries and Classroom, so if you want to make it special you’ve come to the right place! Party length and activities can be adapted to suit, however our courses typically start at £20pp for a 2.5 hour class.

Birthdays/Hen Parties/Baby Showers

Celebrate your creative side at our lovely Bakery and Classroom, where we’ll keep you topped up with tea and coffee whilst showing you how to gorgeously decorate our scrumptious cupcakes! Alternatively, let us come to you! We can travel to some local counties with our mobile parties to either your own home or party venue.

Your party includes:

– welcome drink / cake upon arrival (if at Pettigrew Bakeries)

– presentation box per person of 4 ready-made cupcakes

– decoration / flower making / icing modelling (tailored to your party e.g baby shower, hen party, birthday)

– making, colouring and flavouring icings (ready-made icings if at any location other than our Bakery)

– piping in different styles

– applying decorations

– finishing touches, sprinkles & sparkles

Party at your home?

Your venue must have a sink and kitchen facilities, and be able to accommodate all of your guests and our tutor seated at a table. We will bring all equipment, cakes, icings, tools etc for use at the party, plus patisserie boxes for your guests to transport the cakes away in at the end. Travel is charged at a flat rate of £12 then £1.5 per mile from Pettigrew Bakeries.

How To Book

Please Contact Me on 07772630332 to book your party and for general enquiries.

Terms & Conditions

A £10pp non refundable deposit is required upon reserving your party with us (minimum of 8 guests), with full payment for the class to be paid within 7 days of making your reservation. You may decrease or increase your attendee numbers after making your reservation but total numbers must not fall below 8 or exceed 20 guests or the class will be unable to run. There is a 15 minute grace period to wait for late attendees after which the course will commence with the attendees that have arrived. We provide tea, coffee, soft drinks and a slice of cake free of charge as part of our parties, which is all self service. You are welcome to bring along banners and balloons to decorate the Classroom to make your day extra special!


Ffordd berffaith o ddod ynghyd gyda’r Merched i ddathlu mewn steil!

Opsiynau o ran Lleoliadau

  • Pettigrew Bakeries a’r ystafell ddosbarth gysylltiedig – hyd at 15 oedolyn a phlentyn dros 11,
  • Rhai sesiynau gyda’r nos ar gael
  • Eich cartref – unrhyw nifer o bobl o gwmpas y bwrdd yn eich ystafell fwyta neu gegin!
  • Lleoliad allanol o’ch dewis chi – bwyty, bar, swyddfa a.y.b.

Partïon Plu/Digwyddiadau Dathlu Geni Babanod

Gallwch dreulio amser yn ein popty ac Ystafell Ddosbarth hyfryd lle byddwn yn darparu Te a Choffi yn rheolaidd ar eich cyfer gan ddangos i chi i gyd sut i wneud cacennau bychain hardd sy’n flasus hefyd. Fel arall gadewch i mi ddod atoch chi! Gallaf deithio i rai siroedd lleol gyda’n partïon symudol naill ai yn eich cartref chi eich hun neu mewn lleoliad ar gyfer partïon.

Niferoedd a Phrisiau

Rydym yn rhedeg partïon ar gyfer 8 – 15 o bobl yn Pettigrew Bakeries. Felly os ydych chi am gael parti arbennig rydych wedi dod i’r lle cywir! Gall hyd a gweithgareddau’r partïon gael eu haddasu yn ôl yr hyn sy’n gweddu; fodd bynnag, byddai fformat nodweddiadol fel a ganlyn gan gostio £20 y pen, a chan bara rhwng 2.5 awr gan ddibynnu ar nifer y bobl sy’n bresennol (Ffoniwch i gael dyfynbris)

– cyrraedd / diod a chacen o groeso (os yw’n cael ei gynnal yn Pettigrew Bakeries)

– blwch cyflwyno yr un i bawb a’r rheiny’n cynnwys 4 chacen fach wedi’u gwneud yn barod

modelu addurno / gwneud blodau / rhoi eisin (gan ddibynnu ar y parti, e.e. digwyddiad dathlu geni baban, parti plu, pen-blwydd

– gwneud eisin (eisin wedi’i wneud yn barod os yw mewn unrhyw leoliad arall ar wahân i’n siop)

rhoi lliw a blas ar eisin

peipio mewn gwahanol arddulliau

rhoi addurniadau

cyffyrddiadau i orffen, melysion mân a llachar

Parti yn eich cartref chi?

Mae’n rhaid bod sinc a chyfleusterau cegin yn eich lleoliad, a lle i’ch gwesteion i gyd a’n tiwtor ni eistedd wrth fwrdd. Byddwn ni’n dod â’r holl offer, cacennau, eisin, teclynnau a.y.b. i’w defnyddio yn y parti, a bagiau a blychau i’ch gwesteion gludo’r cacennau ymaith ynddynt ar y diwedd. Codir costau teithio yn ôl cyfradd unffurf o £12 ac yna £1.5 y filltir o Pettigrew Bakeries.

Sut i Archebu

Cysylltwch â mi ar 07772630332 i archebu eich parti.