Private Tuition

My bespoke private tuition classes will give you the opportunity use my expertise to help you create a course tailored to you, whether that’s developing your sugarcraft skills, creating a cake for a special occasion or just for fun!

Private classes are by appointment only, and we will discuss with you in detail what you want to achieve during your time with me.

Whether it’s refining your recipes or perfecting your piping, I will create a structured course plan that works for you.

Following your consultation, I will send you a full timings schedule and content breakdown for your session which will be agreed in advance of your session with us. Our fully equipped Bakery and Classroom means we have a huge array of technical equipment on hand for you to use at your disposal.

Course Location

This course is held at Pettigrew Bakeries and Classroom. Public on-street car parking is available nearby but we cannot guarantee a parking space. There is a bus stop outside the Bakery, reachable by bus numbers 13, 17, 18, 64, X1 from Cardiff city centre.

Private Course Times & Dates

Private tuition is entirely by arrangement and is available in either a half day or full day session. Due to high demand, we do recommend that you book in advance, especially if you want to make something for a particular occasion. Please contact us to discuss your requirements in more detail and to check our availability.

Private Course Prices

Half day – POA (from £100)

Full day – POA (from £200)

Evenings also available upon request.
N.B. All materials, tuition and use of equipment will be included in the price and therefore once a content format for your private tuition is agreed, this cannot be amended or changed on the day without prior arrangement. Full payment is required in advance to secure any bookings.

Ddim yn gweld cwrs sy’n gwbl addas i chi? Am ddysgu mewn amgylchedd un-i-un? Neu efallai fod arnoch cymorth gennym i greu cacen benodol ar gyfer achlysur arbennig?! Bydd fy ngwersi preifat pwrpasol yn rhoi’r cyfle i chi greu cwrs sydd wedi’i deilwra i’ch anghenion unigol chi. A hynny oll gyda gwersi un-i-un; bydd fy holl sylw a’m sgiliau ar gael yn llwyr i chi.

Mae dosbarthiadau preifat yn digwydd trwy apwyntiad a threfniant, a byddwn yn trafod yn fanwl gyda chi beth hoffech ei gyflawni yn ystod eich amser gyda mi.

Pa un a ydych am fireinio eich ryseitiau neu berffeithio eich techneg peipio, byddaf yn dod o hyd i ateb sy’n gweithio i chi.

Yn dilyn eich ymgynghoriad, byddaf yn anfon amserlen lawn a dadansoddiad llawn o’r cynnwys ar gyfer eich sesiwn atoch, a’r rheiny wedi’u cytuno cyn eich sesiwn gyda ni. Mae ein popty ac ystafell ddosbarth sydd wedi’u hofferu’n llawn yn golygu bod gennym gasgliad enfawr o offer technegol wrth law i chi eu defnyddio fel fynnoch chi.

Lleoliad y Cwrs

Cynhelir y cwrs yma yn ein popty a’n dosbarth addurno cacennau Pettigrew  ym Mharc Fictoria, Caerdydd. Mae cyfleusterau parcio ceir ar gael yn agos iawn os ydych yn gyrru; fel arall, mae Parc Fictoria 5 munud yn unig i ffwrdd ar y bws o Safle Bysiau Canol Caerdydd yn union gyferbyn â Pettigrew Tearooms, Stryd y Castell. Os byddwch yn penderfynu teithio ar y bws, bydd y bws yn aros yn union y tu allan i’n Popty; mae’n cymryd tua 25 munud i gerdded o ganol Caerdydd.  

Amseroedd a Dyddiadau Cyrsiau Preifat

Mae gwersi preifat yn digwydd yn gyfan gwbl trwy drefniant ac maent ar gael naill ai mewn sesiwn hanner diwrnod neu mewn sesiwn diwrnod llawn a gallwch hefyd gael sesiynau gyda’r nos. Mae’r lleoedd i gyd yn tueddu i gael eu harchebu felly rwy’n argymell eich bod yn archebu ymlaen llaw, yn enwedig os ydych am wneud rhywbeth ar gyfer achlysur penodol. Cysylltwch â ni i drafod eich gofynion mewn mwy o fanylder ac i wirio ein hargaeledd.

Prisiau Cyrsiau Preifat

Hanner diwrnod – Pris Ar Gais (o £100)

Diwrnod llawn – Pris Ar Gais (o £200)

Nosweithiau ar gael ar gais hefyd.

DS Bydd yr holl ddeunyddiau, gwersi a defnydd o offer wedi’u cynnwys yn y pris ac felly unwaith y bydd fformat cynnwys ar gyfer eich gwersi preifat wedi’i gytuno, ni ellir diwygio na newid hwn ar y dydd heb drefnu ymlaen llaw. Mae gofyn gwneud taliad llawn ymlaen llaw i sicrhau unrhyw archebion.