Team-Building/Corporate Events

Looking for an original idea for corporate entertainment? Gareth Sugarcraft Artist offers a variety of bespoke solutions to suit you at Pettigrew Bakeries.

Whether you want a relaxing day of decorating and sugarcraft, or a challenging team race to create the best cupcake designs, I can cater for you!

Location Options

  • Pettigrew Bakeries and Classroom in Victoria Park, Cardiff – 15 people maximum
  • Your office – any number of people round your boardroom table or in your staff canteen! (Must have hand washing facilities)
  • External venue of your choice – restaurant, bar etc

Please contact us to check availability of a date or to find out what exciting activities we can come up with for you!

Corporate Entertainment & Staff Parties

Whether you want a relaxing day out of the office or a structured team building session we have a variety of bespoke solutions your employees will love. Click here for more info on corporate sessions.

Your party includes:

– welcome drink / cake upon arrival (if at Pettigrew Bakeries)
– presentation box per person of 6 ready-made cupcakes
– decoration / flower making / icing modelling
– making, colouring and flavouring icings (ready-made icings if at any location other than our Bakery)
– piping in different styles
– applying decorations
– finishing touches, sprinkles & sparkles

Numbers & Prices

We run parties for 8 – 15 people at Pettigrew Bakeries and Classroom, so if you want to make it special you’ve come to the right place! Party length and activities can be adapted to suit, however our courses typically start at £29pp for a 3 hour class.May change depending on what you had in mind.

Party at your venue?

Your venue must have a sink and kitchen facilities, and be able to accommodate all of your guests and our tutor seated at a table. We will bring all equipment, cakes, icings, tools etc for use at the party, plus patisserie boxes for your guests to transport the cakes away in at the end. Travel is charged at a flat rate of £12 then £1.5 per mile from Pettigrew Bakeries.
How To Book
Please Contact Me on 07772630332 to book your party and for general enquiries.

Terms & Conditions
A £10pp non refundable deposit is required upon reserving your party with us (minimum of 8 guests), with full payment for the class to be paid within 7 days of making your reservation. You may decrease or increase your attendee numbers after making your reservation but total numbers must not fall below 8 or exceed 20 guests or the class will be unable to run. Parties may not arrive more than 15 minutes prior to your scheduled time as we do not have a holding area for guests at the Bakery. There is a 15 minute grace period to wait for late attendees after which the course will commence with the attendees that have arrived. We provide tea, coffee, soft drinks and a slice of cake free of charge as part of our parties, which is all self service.

Digwyddiad Meithrin Tîm/ Corfforaethol

Ydych chi’n chwilio am syniad gwreiddiol ar gyfer adloniant corfforaethol? Mae’r artist Crefft Siwgr Gareth Davies yn cynnig amrywiaeth o ddatrysiadau pwrpasol i weddu i chi yn Pettigrew Bakeries.

Pa un a ydych yn dymuno cael diwrnod hamddenol oddi cartref yn rhoi eisin ac yn gwneud addurniadau siwgr, neu ras tîm heriol i greu’r dyluniadau gorau ar gyfer cacennau bach, gallaf fi ddarparu ar eich cyfer!

Opsiynau o ran Lleoliadau

  • Pettigrew Bakeries a’r ystafell ddosbarth gysylltiedig ym Mharc Fictoria, Caerdydd – hyd at 15 o bobl
  • Eich swyddfa – unrhyw nifer o bobl o amgylch y bwrdd yn eich ystafell bwrdd neu yn eich ffreutur staff!
  • Lleoliad allanol o’ch dewis chi – bwyty, bar a.y.b.

Cysylltwch â ni i weld a yw dyddiad penodol ar gael neu i ddarganfod pa weithgareddau cyffrous y gallwn feddwl amdanynt ar eich cyfer!

Adloniant Corfforaethol a Phartïon Staff

Pa un a ydych yn dymuno cael diwrnod hamddenol allan o’r swyddfa neu sesiwn meithrin tîm strwythuredig mae gennym amrywiaeth o ddatrysiadau pwrpasol y bydd eich cyflogeion yn dwlu arnynt. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am sesiynau Corfforaethol.

Niferoedd a Phrisiau

Rydym yn rhedeg partïon ar gyfer 8 – 15 o bobl yn Pettigrew Bakeries  Felly hwn yw’r lle perffaith ar gyfer meithrin tîm! Gall hyd a gweithgareddau’r partïon gael eu haddasu yn ôl yr hyn sy’n gweddu; fodd bynnag, byddai fformat nodweddiadol fel a ganlyn gan gostio £29 y pen, a chan bara rhwng 1.5 a 3 awr gan ddibynnu ar nifer y bobl sy’n bresennol (Ffoniwch i gael dyfynbris)

– cyrraedd / diod a chacen o groeso (os yw’n cael ei gynnal yn Pettigrew Bakeries)

– blwch cyflwyno yr un i bawb a’r rheiny’n cynnwys 6 chacen fach wedi’u gwneud yn barod

modelu dulliau addurno / gwneud blodau / rhoi eisin

– gwneud eisin (eisin wedi’i wneud yn barod os yw mewn unrhyw leoliad arall ar wahân i’n siop)

rhoi lliw a blas ar eisin

peipio mewn gwahanol arddulliau

rhoi addurniadau

cyffyrddiadau i orffen, melysion mân a llachar

Parti yn eich lleoliad chi?

Mae’n rhaid bod sinc a chyfleusterau cegin yn eich lleoliad, a lle i’ch gwesteion i gyd a’n tiwtor ni eistedd wrth fwrdd. Byddwn ni’n dod â’r holl offer, cacennau, eisin, teclynnau a.y.b. i’w defnyddio yn y parti, a bagiau a blychau i’ch gwesteion gludo’r cacennau ymaith ynddynt ar y diwedd. Codir costau teithio yn ôl cyfradd unffurf o £12 ac yna £1.5 y filltir o Pettigrew Bakeries.

Sut i Archebu

Cysylltwch â Gareth i archebu eich parti ar 07772630332. Byddwn yn cymryd blaendal o £10 y pen i sicrhau dyddiad ar gyfer eich parti a bydd angen i chi roi gwybod i ni faint fydd yn bresennol ar adeg cyflwyno’r archeb. (Mae ein hargaeledd yn gyfyngedig ac yn newid yn gyson felly argymhellir yn gryf eich bod yn archebu’n gynnar! Oherwydd y nifer uchel o ymholiadau ar gyfer nifer cyfyngedig o ddyddiadau nid ydym yn gallu cadw dyddiadau nes eich bod yn barod i adael blaendal felly dylech gael cadarnhad faint o westeion sydd ar gael yn gyntaf).